ISO 9001 Eğitimi

ISO 9001 Kalite Belgesi Standardının kurulması ve uygulanması konusunda farkındalık açısından kuruluşların insan kaynaklarının yeterli hale getirilmesi ya da yeterli olması gerekmektedir. Bu gereklilik hem uygulama hem de süreklilik açısından önem taşımaktadır. Standardın kuruluşta devreye alınması ile canlı bir hal kazanması söz konusudur. Bu canlı yapı gün geçtikçe sürdürülmeye ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyar. Duyulan ihtiyaçlar da eğitimlerle karşılanmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Standardının istek, talep ve sürdürülmesinden kaynaklı bilgi ihtiyaçlarının karşılanması için aşağıda verilen eğitimlerin alınması önemlidir.

iso 9001 belgesi eğitim

Eğitimlerin, sistemin uygulanması ve gelişimi için önemli olması da zaten standardın 7. Maddesi olarak tanımlanmasından anlaşılabilmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulacak eğitimler

 • ISO 9001:2015 Tanıtım Eğitimi
 • Temel Eğitimi
 • Standard Eğitimi
 • Dokümantasyon Eğitimi
 • İç Tetkik Eğitimi
 • İç Tetkikçi Eğitimi
 • Proses Yönetimi (Süreç Yönetimi) Eğitimi
 • Takım Ruhu Ekip Çalışması Eğitimi
 • Liderlik Eğitimi
 • Toplantı Sanatı Eğitimi
 • Eğiticinin Eğitimi
 • Müşteri Memnuniyeti Eğitimi
 • ISO 9001 Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi
 • Sürekli iyileştirme (kaizen) Eğitimi
 • EFQM Mükemmeliyetçilik Modeli Eğitimi
 • 5S Geliştirme Uygulamaları Eğitimi
 • 6 Sigma Eğitimi
 • Veri Analizi Eğitimi
 • Risk Analizi, Değerlendirmesi ve Yönetimi Eğitimi
 • Kaliteyi Geliştirme Eğitimi
 • Sağlık Sektörü Kalite Eğitimleri
 • Akreditasyon (ISO 17021-1) Eğitimleri

ISO 9001 Temel Eğitimi

ISO 9001 Temel Eğitimi

Yönetim Sistemleri uygulamaları için kuruluş yönetimi ve personeli kalite yönetim standardını ve iso 9001 belgesi yapısını alacağı temel eğitimler ile sürdürebilmektedir. Standart ve Sistem bilgisi olmadan sistemin yürütülmesi imkansızdır.

Teknik açıdan alınan Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, ISO 9001 Standardı’ nın temel kavramlarını vermek ve firmada sistem kuruluşu ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak ve sistemin çalıştırılması amacı ile yapılmaktadır. Eğitimin içeriğinde, ISQ ISO belgelendirme prosedürü, kalite ile ilgili temel tanımlar ve kavramlar, kalite gereksinimleri, kuruluş bağlamı, risk olgusu, kalite yönetim sistemlerinin ve belgelendirme çalışmalarının yararları, kalite yönetim sistemlerinde organizasyon yapısı gibi konular bulunmaktadır. Eğitimler sırasında ayrıca ISO 9001 serisi standartlarının tanımı yapılmakta, standart maddeleri yorumlanmakta ve örnek çalışmalar yapılmaktadır.

Eğitimin Amacı:

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO Yönetim Sistemleri Serisi Standartları konusunda katılımcıları bilgilendirmek, uygulamaya yönlendirmek, sistem kurulumunda yeteneklerini geliştirmektir.

Eğitim İçeriği:

a. Kalite Tanımlaması

b. Kalite Standartlarının Tarihi Gelişimleri, Çıkış Aşamaları

c. ISO Nedir, ISO Tarihçesi Nasıldır?

d. ISO 9000 Serisi Standartların Tanıtılması

e. ISO 9001:2015 Standardı'nın Tanıtımı

f. Örnekleme Metodları ile ISO 9001:2015 Standardı' nın Yorumlanması

g. Kalite Sistem Süreçlerinin ve Kalite Yönetim Sistemi Dokümante Bilgi/Dokümantasyonunun Anlatılması

h. ISO 9001:2015 Standardına Uygun Sistem Kurma Uygulamaları ve Belgelendirme, Denetim ve Eğitim uygulamaları ve örneklemeler ile açıklamalar, Soru-Cevap şeklindedir.

Katılımcı Profili:

Eğitime konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

Sınav:

Yok.

Eğitmen:

Eğitim Öncesi Duyurulur. Uluslararası KYS Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir.

Eğitim Tarihi:

Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi:

1 gün.

Eğitim Yeri:

Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika:

Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

ISO 9001 İç Denetçi Eğitimi

ISO 9001 İç Denetçi Eğitimi

ISQ, ISO 9001 Belgesi-Kalite Belgesi ve Kalite Yönetim Sistemi Standardı gereği İç denetim ve iç denetçi eğitimlerinin tamamını ISO 19011 standardı kriterlerince gerçekleştiren eğitim organizasyonları ya da özel eğitimler düzenlemektedir. Bu eğitimler, İç Denetim yapısı, süreci ve sistemi ile ilgili aşağıda belirtilen içeriklerle yapılmaktadır. Eğitim Sonunda gerçekleştirilecek olan sınavda alacağınız geçer başarı puanı ve alacağınız saygın ISQ İç Tetkikçi sertifikamız ile proseslerde etkin rol alabileceksiniz.

ISO 9001 İç Denetim kavramında bilinmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar kısaca aşağıda belirtilmiştir.

Tetkik (Denetim) Kavramları:

İç Tetkik/Tetik, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili tüm süreçlerde yapılan faaliyetlerin, kayıtlarını ve sonuçlarının planlanan şekilde yürütülüp yürütülmediğini, bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak kontrol edilmesi faaliyetidir.

Tetkik, kuruluşun süreci ve süreçleri, sistem yönetiminin seçilmiş kısımlarının uygulanması ve etkinliğinin sistematik bir şekilde kriterlerce araştırılması faaliyetlerini kapsar. Tetkik delilini elde etmek ve tetkik kriterlerinin ne dereceye kadar uygunluğunu tespit etmek amacıyla objektif olarak değerlendirilen ve tarafsız- bağımsız yapıda gerçekleştirilen ve dokümante edilmiş bir prosestir.

Yönetim Sistemi İç Tetkiki:

Yönetim Sistemi süreçlerinde elde edilen objektif delillerin incelemek ve önceden belirlenmiş şartlara olan uyumu veya diğer halleri doğrulamak amacıyla, politika, el kitabı ve belirlenmiş kurallara göre yürütülen bir sistematiği olan, Plan, Uygulama, Raporlama ve İzleme aşamalarından oluşan kalite yönetim sisteminin kritik bir gereksinimidir.

Yani, yönetim sisteminin gereği olarak tetkik yapmak isteyen bir kuruluş, tetkikler için bir sisteme/kriterlere ihtiyaç duyar. Bu sistem planlama, uygulama, rapor hazırlama, izleme vb. için gerekli prosedürleri dokümante bilgi haline getirir. Bu nedenle ön gereklilik olarak, tetkikin ne olduğu hakkında net bir bilgiye sahip olmak sürecin işletilmesi için gereklidir.

Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki bir kuruluşun, bir bölümünün veya prosesinin kalite sisteminin seçilen yönlerinin amaç, uygulama ve etkinliğinin standart ve süreç kriterlerince sistematik bir şekilde kontrol edilmesidir.

Tetkik sürecinin, planlama ve uygulanma bakımından sistematik olması, ISO 9001 Kalite Politikası’ na da uyumlu olması gerekir. Tetkiklerden beklenen faydanın sağlanabilmesi için yönetimin desteği zorunlu gerekliliktir.

Yönetim Sistemi tetkiklerinde yeterlilik, uygunluk ve etkinlik değerlendirilmektedir. Tetkik esnasında tetkik ekibinin, kuruluşun tüm faaliyetlerini, dokümanlarını, proseslerini incelemesi mümkün değildir. Bu nedenle bir tetkikte, sadece seçilmiş konular incelenebilir. Tetkikin bir inceleme uygulaması olduğunu hem tetkiki yapanın hem de tetkike tabi tutulanların anlamaları gerekir. Tetkiklerde tüm uygunsuzlukların belirlenmesi beklenemez. Tetkik görevlilerinin, tetkik öncesi bu örnekleme yöntemini açıklaması gerekir. Bir tetkik ihtiyaçlara uygunluğu doğrulamak için yapılan kuruluş içi resmi bir faaliyettir. Tetkikler, kuruluş yönetiminin tüm düzeylerine uygulanmalıdır. Ancak tetkik edilen faaliyetten doğrudan sorumlu olan personellerin kendi prosesi ve faaliyetleri ile ilgili tetkik yapmaları uygun değildir.

Tetkikler esnasında pek çok bilgi ve veri elde edilir. Ancak, tetkik görevlisi, sadece gerçeğe dayanan verileri kullanabilir buna da OBJEKTİF DELİL denir. Tetkik görevlilerinin kişisel düşüncelerini yansıtması halinde yanlış anlamalar ortaya çıkabilir ve tetkik amacından sapmalara neden olabilir.

Tetkik Uygulama Esasları:

 • Tetkik yazılı prosedürlere göre yapılır.
 • Yönetimin tüm seviyelerinde uygulanır.
 • Gözlemler ve dokümanlar esas alınarak yapılır.
 • Kayıtlar incelenir.
 • Bulgular objektif delillere dayandırılır.

Tetkik Tipleri:

Tetkik Tipleri 2 guruba ayrılır, Bunlar;

A. İç Tetkikler;

1. Taraf tetkiklerdir ki işletmenin kendini tetkik etmesidir.

B. Dış Tetkiklerdir;

2. Taraf tetkik ve 3.Taraf tetkiklerdir.

2.Taraf Tetkik: Kuruluşun tedarikçilerini tetkik etmesi.

3.Taraf Tetkik: Kuruluşun ISQ gibi tarafsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından tetkik edilmesi.

Tetkike İhtiyaç:

Kalite Yönetim Sistemi Standardının talebi olan planlı tetkikler haricinde, sistemi etkileyen organizasyon ve proses değişiklikleri sonucu dokümante bilgi yapısında kapsamlı bir değişiklik yapıldığında tetkike ihtiyaç vardır.

İç Tetkik Faydaları:

 • Gerçek verilerin elde edilmesini sağlar,
 • Kalite Yönetim Sistemi’ nin gelişmesini sağlar,
 • Yönetim sisteminin uygun ve etkin yapısının ortaya çıkarılmasını sağlar,
 • Kuruluşun amaçlarına ulaşmasına katkı sağlar,
 • Uygunsuzlukların minimize edilmesi, ortadan kaldırılması ve önlenmesi için objektif delil sağlar,
 • Kaliteye ulaşmak için uygun hazırlıkların yapıldığı konusunda güvence sağlar.
 • Ürünlerin kullanıma uygun ve kullanıcı için güvenli olduğu konusunda güvence sağlar.
 • Kanunların ve mevzuatın yerine getirildiği konusunda güvence sağlar.
 • Spesifikasyonlara uygunluğun varlığı konusunda güvence sağlar,
 • Riskleri Değerlendirmesi için katkı sağlar,
 • Dokümante bilgi yeterliliği ve takibi konusunda güvence sağlar.
 • Gelişim/gelişme için imkanların belirlenmesine fayda sağlar,
 • Yönetim sisteminin durumu hakkında önyargılı düşüncelerin ortadan kaldırılmasını sağlar,
 • İletişimi geliştirir,
 • Üst yönetime rapor sağlar.
 • İşleri/Faaliyetleri Doğrulamayı sağlar,
 • Sisteminin etkinliğinin doğrulanmasını sağlar,
 • Tetkik eden ile tetkik edilen için iyi bir eğitim metodudur,
 • Çalışanların uyguladıkları faaliyetlerle ilgili sorumluluklarını geliştirilmesi sağlar,
 • ISO 9001 Belgesi gereklerinden birini yerine getirir.

Etkin Bir Tetkik İçin Temel Şartlar:

 • Üst yönetime destek
 • Eğitimli tetkikçiler
 • Tetkik edilen faaliyetten bağımsız tetkik ekibi
 • İmkanlara, dokümanlara ve personele zamanında ulaşabilme imkânı
 • Yönetimin bütün seviyelerine ulaşabilme.
 • Tanımlanmış tetkik süreci

Tetkik Sıklığının Belirlenmesi Gereklilikleri:

 • Sistem Uygulamaların eski ya da yeni oluşu
 • Bir önceki tetkik sonuçları, bulgular
 • Faaliyetlerin sistemi etkileme derecesi
 • Yönetim talebi
 • Organizasyon yapısı
 • Dokümante Bilgi Değişiklikleri

Katılımcı Profili:

Kuruluş yönetim sistemi yöneticileri, danışmanları, standardı çok iyi bilen personeller ya da standardı bilen herkes

katılabilir.

Sınav:

Eğitim Sonunda Sınav yapılmaktadır. İç tetkik sınavında %70 başarı puanı alınması zorunludur.

Eğitmen:

Eğitim Öncesi Duyurulur.

Uluslararası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir.

Eğitim Tarihi:

Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi:

3 gün.

Eğitim Yeri:

Şirket Eğitim Salonlarımız ya da Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika:

Eğitim Sonunda sınavı başarı ile geçenlere sertifika verilir.

Baş Denetçi Eğitimi

Baş Denetçi Eğitimi

ISQ, ISO 9001 Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi gerçekleştiren bir kuruluştur. Denetim bilgisi eğitimlerini bu bölümde inceleyebilirsiniz.

ISO 9001 Belgesi konusunda da bu eğitimi almış denetçilerin birinci aşama yetkili olduklarını hatırlatarak ilerleyelim.

Tetkik ya da diğer bir adı ile Denetim kavramında bilinmesi gereken bazı unsurlar vardır Bu unsurlar aşağıda belirtilmiştir;

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uygun yürütülüp yürütülmediği, bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygunluğun yeterli olup olmadığının sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak incelenmesine “DENETİM” denilmektedir.

Kuruluşun bir süreç/proses ve/veya departmanlarının, sistem yönetiminin uygulanması ve etkinliğinin sistematik bir araştırması faaliyetidir. Tetkik delilini elde etmek ve tetkik kriterlerinin ne dereceye kadar yerine getirildiklerini tayin etmek amacıyla objektif olarak değerlendirmek için bağımsız ve dokümante edilmiş bir süreç bilgisine ihtiyaç vardır.

ISO 9001:2015 KYS-Yönetim Sistemi Tetkiki, objektif delilleri incelemek ve önceden belirlenmiş şartlara olan uyumu veya diğer halleri doğrulamak amacıyla, kalite politikası, var ise kalite el kitabı, süreç haritaları, kuruluş bağlamı, risk olgusu ve belirlenmiş kurallara göre yürütülen bir sistematiği olan, Plan, Uygulama, Raporlama, İzleme ve Değerlendirme aşamalarından oluşan bir tetkik türünü ifade eder.

Tetkik yaptırmak isteyen kuruluşlar, tetkikler için kriterlere ya da mevcut bir sisteme ihtiyaç duyarlar. Bu sistem plan, uygulama, rapor hazırlama, izleme ve değerlendirme için gerekli süreci ortaya koymalıdır. Bu nedenle kaçınılmaz bir ön gereklilik olarak, bir tetkikin ne olduğu hakkında net bir bilgiye sahip olmak tetkikin ilk şartıdır.

Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki bir kuruluşun, bir bölümünün veya prosesinin kalite sisteminin seçilen yönlerinin Amaç, Uygulama ve Etkinliğinin sistematik olarak incelenmesidir. Tetkik prosesinin, düzenlenme ve uygulanma şekli bakımından sistematik olması, kuruluş politikasına uyumlu olması gerekir. Tetkiklerden beklenen faydanın sağlanabilmesi için yönetimin desteği kaçınılmaz şarttır. Yönetim Sistemi tetkiklerinde yeterlilik, uygunluk ve etkinlik değerlendirilir.

Tetkik esnasında tetkik ekibinin, kuruluşun tüm faaliyetlerini, dokümanlarını, proseslerini incelemesi mümkün değildir. Bu nedenle bir tetkikte, sadece seçilmiş konular incelenebilir. Örnekleme metotları kullanılır. Tetkikin bir inceleme uygulaması olduğunu hem tetkiki yapanın hem de tetkike tabi tutulanların anlamaları gerekir. Tetkiklerde tüm uygunsuzlukların belirlenmesi beklenemez. Tetkik görevlilerinin, tetkik öncesi bu örnekleme yöntemini açıklaması gerekir.

ISO 9001 standart kriterlerinin ne derece karşılandığının tespit edilmesi uygulamasına “ISO 9001 Tetkiki/Denetimi” denir. Tetkik faaliyeti gerçekleştiren kimseye de “Tetkikçi/Denetçi” denir.

Tetkik, bir kuruluşta yönetimin tüm düzeylerinde uygulanır. Tetkik sırasında pek çok bilgi ve veri elde edilebilir. Ancak, tetkik görevlisi, sadece gerçeğe dayanan objektif delil niteliği taşıyan verileri kullanabilir. Tetkik görevlilerinin tetkiki kişiselleştirmesi, kişisel düşüncelerini yansıtması halinde yanlış anlamalar ortaya çıkabilir ve tetkik amacından sapmalara sebebiyet verir. Bu durumda tetkik amacından sapmış olur. Tetkikçi(ler) tarafsız, bağımsız ve ön yargısız olmak zorundadır.

ISO 9001 Belgesi-Kalite Yönetim Sistemi tetkik bilgisinin sağlanması için ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi şarttır. Baş Denetçi verilen bilgiler ve denetçi eğitiminde öğrendiği bilgiler doğrultusunda denetim gerçekleştirmelidir. Ayrıca, Denetçiler Başarılı denetim yapma kabiliyetini eğitim ve tecrübe ile pekiştirmelidirler.

Katılımcı Profili:

Kuruluşların yönetim sistemi yöneticileri, danışmanları, standarda hakim personeller ya da ISO 9001 Standardı’ nı bilen herkes katılabilir.

Sınav:

Eğitim Sonunda Sınav yapılmaktadır. Sınavda %70 başarı puanı alınması gerekmektedir.

Eğitmen:

Eğitim Öncesi Duyurulur. Uluslararası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir.

Eğitim Tarihi:

Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi:

5 gün.

Eğitim Yeri:

Şirket Eğitim Salonlarımız ya da Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika:

Eğitim Sonunda sınavı başarı ile geçenlere Baş Denetçi Sertifikası verilir.

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Kuruluşların ISO 9001 Belgesi-Kalite Yönetim Sistemi gereği, müşterilerle dolaylı veya doğrudan iletişime geçen çalışanlarının ilişkilerini düzenlemek ve iyileştirme için destek ihtiyacı ve olası çıkabilecek sorunlara karşı önlem almalarını sağlanması, katılımcıların ve kuruluşun, sektörlerinde fark oluşturmalarını sağlamak, başarı zemini hazırlamak.

Eğitimin İçeriği:

 • Müşteri Kavramı
 • İç Müşteri
 • Dış Müşteri
 • Müşteri Memnuniyeti Niçin Önemlidir?
 • Müşteri Memnuniyeti Aşamaları
 • Müşteri Memnuniyetinin Başladığı Nokta
 • Müşteri Memnuniyeti Süreci
 • Müşteri Memnuniyetinin Sürekliliğinin Sağlanması
 • Şikayet Sistemi
 • İletişim Taktikleri
 • Kurum-Çalışma-Ürün Bilgilendirmesi
 • Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi
 • Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesinin Yöntemleri
 • Şikayet Sistemi
 • Gizli Müşteri
 • Dış Kaynak Kullanımı
 • İç Kaynak Kullanımı
 • Açık Kapı Toplantıları
 • Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Kurum İçi
 • Ürün
 • Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Beklentisi
 • Her şey Mükemmel; Müşteri Memnun Değil
 • Her şey Mükemmel; Müşteri Memnun
 • Çalışmalarda Eksiklik Var; Müşteri Memnun Değil
 • Çalışmalarda Eksiklik Var; Müşteri Memnun
 • Müşteri Memnuniyeti ve Kurumunuz
 • Müşteri Memnuniyeti ve İnavasyon
 • Piyasa Araştırması
 • Rakip Analizi
 • Yenilikleri Takip Etmek
 • Farklılık Yaratmak
 • Kurum içi Fikir Birliği ve Fikir Paylaşımı
 • Müşteri Memnuniyetinin Kazandırdıkları

Katılımcı Profili:

Çağrı Merkezleri personelleri, Müşteri İletişim hizmetlerinde çalışanlar ve bir ürün yada hizmetin pazarlanmasında, satışında ve şatış sonrasında müşteriyle birebir ilişki kuranlar ile müşteri hizmetlerini ve müşteriyle temas kuran personel yöneticileri ve onlara destek veren herkes veya ilgi duyan herkes.

Sınav:

Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen:

Uluslararası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi:

Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi:

1/2 veya 1 gün.

Eğitim Yeri:

Şirket Eğitim Salonlarımız ya da Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika:

Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

ISO 9001 Dökümantasyon Eğitimi

ISO 9001 Dökümantasyon Eğitimi

ISO 9001 Belgesi-Kalite Yönetim Sistemi Dokümante Edilmiş Bilgi kriterlerini yerine getirmek için kuruluş personeli ya da personelleri bu eğitimi almalıdırlar.

Eğitimin Amacı:

ISO 9001 kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısının ve bu yapıdaki dokümanların sahip olması gereken özellikleri açıklamak. Katılımcılara kendi kuruluşlarında; sade, anlaşılır ve etkin doküman hazırlama esaslarını uygulamalarla anlatmak.

Eğitim İçeriği:

 • Kalite Politikası yapısı,
 • Kalite Amaçları yapısı,
 • Kalite yönetim sistemi dokümante bilgi yapısı,
 • Kuruluşun bağlamının oluşturulması,
 • Gerekli ise kalite el kitabı,
 • Organizasyonel Yapı,
 • Görev tanımları,
 • Süreçler/Süreç Haritaları, Prosedürler,
 • Risk Yönetimi Yapısı,
 • İş akışları,
 • Talimatlar,
 • Planlama Dokümantasyonu,
 • Kayıt, Formlar, spesifikasyonlar vb.

Katılımcı Profili:

Kalite yönetim sistemi kapsamında dokümante bilgiyi oluşturması gereken çalışanlar, proses liderleri ya da konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

Sınav:

Yok.

Eğitmen:

Eğitim Öncesi Duyurulur. Uluslararası KYS Baş Denetçi, Danışman ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir.

Eğitim Tarihi:

Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi:

1 – 5 gün. (Eğitim programına göre değişiklik gösterebilir)

Eğitim Yeri:

Eğitim talebi olan firma eğitim salonu ya da eğitim öncesi duyurulur.

Sertifika:

Eğitim sonunda eğitime katılanlara talep halinde sertifika verilir.