ISO 9001 Risk Yönetim Aşamaları

Kalite yönetim sisteminin oturduğu temel tabanlardan birisi olan risk yönetimi ve aşamalarına geçmeden önce kavramsal olarak risk’ in tanımlanması gerekmektedir.

Risk nedir ?

Fransızca menşeli risque kökünden türemiştir. Sözlükte, bir zarara, bir kayba, bir tehlikeye yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Planlanan veya beklenen herhangi bir olayın meydana gelmesinde ortaya çıkan sapma ihtimali durumudur.

Farklı sektör ve bilim dallarında farklı tanımları da bulunmaktadır.

Risk Temelli Düşünme Nedir ?

ISO 9001 Standardında tanımlandığı şekli ile verilmelidir. Bu tanımda;

Etkin bir kalite yönetim sistemine erişmek için esastır. Risk temelli düşünme kavramı, örneğin, potansiyel uygunsuzlukları yok etmek için önleyici faaliyetlerin gerçekleşmesi, oluşan herhangi bir uygunsuzluğun analizi ve uygunsuzluğun etkisine uygun faaliyetleri gerçekleştirerek yeniden oluşmasını önlemek dahil standardın önceki baskılarında zımnen yer almaktaydı.

Standardın şartlarını sağlamak için kuruluşun, risk ve fırsatları belirlemek amacıyla faaliyetleri planlaması ve uygulaması gerekir. Risk ve fırsatların belirlenmesi, kalite yönetim sisteminin etkinliğinin arttırılması, iyileştirilmiş sonuçlara erişim ve olumsuz etkileri önlemek için bir temel oluşturur. Fırsatlar, amaçlanan bir sonuca erişmek için olumlu bir durumun sonucu olarak ortaya çıkabilir; örneğin, kuruluşun müşterileri etkilemesi, yeni ürün ve hizmetler geliştirmesi, atığı azaltması veya verimliliği artırmasına katkı sağlar. Fırsatları belirleme faaliyetleri, ilgili risklerin değerlendirmelerini de kapsayabilir. Risk, belirsizliğin etkisidir ve böyle bir belirsizlik olumlu veya olumsuz etkilere sahip olabilir. Bir riskten kaynaklanan olumlu bir sapma, fırsat oluşturabilir ancak riskin bütün olumlu etkileri fırsat ile sonuçlanmaz.

iso 9001 risk yönetim aşamaları içerik

Risk Yönetimi

Günümüzde sıkça yer almaya başlayan ve sürekli konuştuğumuz risk yönetiminin ana parametreleri olan olan risk tanımlaması, risk değerlendirmesi, risk kontrolü ve risk finansmanı aslında çok eskilerden beridir bilinen unsurlardır.

Toplum ve bireyleri, kendisine zarar veren, hayatına ve mallarına zarar verebilecek tehdit ve tehlikeleri ortaya koymak ve üstesinden gelmek için çalışmalar yapmıştır. Yani yeni bir kavramla karşı karşıya değiliz. Günümüze ulaşan her medeniyet ve kültürler de risk yönetiminin parametrelerini pratikte uygulamışlardır.

Risk yönetimi olasılık planlaması ile ayrılmaz bir bütünü temsil eder. Risklerde, olursa ne olur, ya olursa gibi endişelerin süreklilik durumu mevcuttur. Risk yönetimi, kişi ve kurumların yönetim süreçlerinin pozisyonların ne ölçüde risk taşıdığının belirlenmesi ve bu ölçünün kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmesi yada ortadan kaldırılması faaliyetler bütünüdür.

Risk yönetiminin amacı, kuruluşun sistematik bir düzende yürümesi, kararlılık içerisinde uzun zaman faaliyetine devam edebilmesi için gerekli düzenlemeleri sağlamak ve kuruluşun alt yapısının ve kaynaklarının korunarak güçlü ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlamaktır.

Kısaca Risk Yönetimi Nedir? sorusunun Cevabı;

Kuruluşta oluşabilecek beklenmeyen kayıpların ortadan kaldırılması ya da minimum maliyetle kontrol altına alınması için gerekli kaynakların ve faaliyetlerinin planlanması, organize edilmesi, uygulanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesidir.

Risk yönetimiyle ilgili olan dört temel prensip vardır.
  • Gereksiz risk kabul etmemek,
  • Risk kararlarını uygun seviyede almak,
  • Faydalar maliyetlerden fazla olduğu zaman riski kabul etmek,
  • Risk yönetimini organizasyonun konsept ve planlama faaliyetlerinin bir parçası haline getirmek.
Risk Yönetim Süreci Aşamaları
1. AŞAMA

Risk Değerlendirme

2.AŞAMA

Risk Kontrolü

3. AŞAMA

Risk Gözden Geçirme şeklindedir.