ISO 9001 Temel Prensipleri

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

ISO 9001 Temel Prensipleri

Yönetim sistemlerinde yapılması gerekenleri ve sonuçları ortaya koymak için dikkat edilmesi gereken kritik hususlar vardır.

Yönetim Sistemi standardı bu hususları belirler ve kuruluşların yapı taşı olan püf noktaları olarak kuruluşlara sağlar.

Kuruluşlar bu ilke ve prensipler ışığında yol ve yön bulacakları yönetim sistemlerinin oluşturmalıdırlar.

Yönetim sistemi standardı 10 madde ile kurulacak olan sistemi vermiş olsa da bu temel ilke ve prensipler uygulanacak o maddelerin nasıl olması gerektiğini ve kuruluşlara neler katacağı ve kazandıracağı değerlerin ortaya konmasını sağlar.

Başlıca 8 ilke ve temel prensiplerin neler olduğu ve kısaca değerlendirmelerinin madde madde açıklaması aşağıda verilmiştir.

1. İlke ve Temel Prensip1: MÜŞTERİ ODAKLILIK

Müşteri şartlarını anlayan ve uygulayan işletmelerde müşteri sürekliliği işletme ömrüne katkı yaptığı gibi kazanımlarında sürekliliğine neden olacaktır.

Müşteriye dayatma ürün ya da hizmet sunmak kısa vadeli iş, kazanç ve işletme ömrü nedenidir. Dünya’ nın en büyük marka hikâyelerinde bunlar açıkça görülmektedir. Dünya markası olmanın müşteriyi yönlendirebileceği ve o müşteriye her istediğini satabileceği olgusu maalesef sürdürülebilir değildir.

O halde uzun soluklu iş ve kazançlar için yapılacak en öncelikli faaliyet, müşteriyi, sistemimizin odağına ve tüm süreçlerine belirleyici amir hüküm olarak işlemek olmalıdır.

Müşteri Odaklılık Faydaları ve Kazanımları:

• Artan gelir ve pazar pay ve fırsatlarını esnek ve hızlı cevaplara dönüştürmek,

• Kuruluşun artan müşteri beklentileri karşılama da kaynaklarının kullanımını artırmak,

• Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini araştırma, tespit etme ve anlama,

• Kuruluş bağlamı, amaç ve hedefleri doğrultusunda, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine tam sadakat ve müşteri ile sürekli birliktelik,

• Müşteri ihtiyaç ve prosesi sürecinde iletişim beceri ve beklentileri,

• Müşteri memnuniyeti ve sonuçları üzerinde etkili ölçme,

• Müşteri ilişkileri yönetimini bir sistem olarak yönetebilme,

• Müşteri kaynaklı prosesler ve ilgili taraflar arasında dengeli bir yaklaşım sağlanması,

2. İlke ve Temel Prensip: LİDERLİK

Kuruluşları Liderler kurar ve yönetirler. Ana Proses ve Alt Prosesler için yönetim sistemlerine bu liderlerin yön, misyon ve vizyonlarını ortaya koymaları amaçlanır.

Proses Liderleri, kuruluşun politika, amaç ve hedeflerini oluştururlar. Bu stratejilere ulaşmak için gerekli kaynak ve alt yapıyı ancak bu vasfa sahip liderlerin oluşturması beklenir.

Liderlik Faydaları ve Kazanımları:

• İnsan kaynakları ve kuruluşun, politika, amaçlar ve hedefler doğrultusunda motivasyon kazanımı sağlar,

• Kuruluş ve yönetim sistemi faaliyetlerini uygulatır, değerlendirilir, uyumlu ve bütünsel birliktelikle uygular,

• Kuruluşun bağlamı ve düzeyleri arasında iletişimi sağlar ve iletişim uygunsuzluklarını minimize eder,

• Kuruluşa gelecek vizyonları oluşturur,

• Amaç ve hedeflere ulaşma da çetin yolların aşılmasında rehberlik eder,

• Kuruluşun tüm düzeylerinde ortak değerler, adalet ve etik rol modellerinin oluşturulması ve sürdürülmesini sağlar,

• Güven verir ve korkuları giderir,

• Gerekli kaynakları, eğitim ve özgürlüğü ile sağlanması insanların sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkesi ile hareket etmesini sağlar,

• İlham ve cesaret verici yönetimi ile insanların katkılarının tanınması, farklı özelliklerinin ortaya çıkarılmasında etken rol oynar.

3. İlke ve Temel Prensip: ÇALIŞANLARIN KATILIMI, TAKIM RUHU VE EKİP ÇALIŞMASI

Kuruluşun insan kaynakları düzeyleri ve bir takımın özünü, tam katılımını sağlamak ile kuruşun ve prosesin yarar sağlaması ve ekip üyelerinin yeteneklerini kullanılması gereklidir.

• Çalışanların katılımı, takım ruhu ve ekip çalışması faydaları ve kazanımları:

• Motivasyonu sağlanmış, kuruluşta yönlendirilen ve proseslere ilgili çalışan ekibi,

• Yenilik ve kuruluşun ileriye dönük çağdaş ürün hedefleri,

• Proses ve ekiplerinin kendi performanslarından sorumlu olması,

• Proseslere istekli katılım ve sürekli iyileştirilmesi için katkı sağlaması,

• Çalışanların katkısı ve rolünün kuruluş için öneminin anlaşılması,

• Çalışan performanslarının kısıtlamalarının tespiti,

• Çalışanların sorunları ve bu sorunları sahiplenme ile çözüm üretmede kendi sorumluluklarını kabullenmeleri,

• Çalışanların kişisel amaç ve hedefleri yakalamasında performanslarını değerlendirmek,

• Çalışanların daha aktif olarak çalışmalarında yetkinlik, bilgi ve deneyimini geliştirmek için fırsat aramak,

• Özgürce bilgi paylaşımı ve deneyimli çalışan yapısının oluşması,

• Çalışanların, açıkça sorunlarını ortaya koyması ve tüm konuların tartışılabilmesi.

4. İlke ve Temel Prensip: SÜREÇ YAKLAŞIMI, PROSES YÖNETİMİ

Geneli yönetmek ve yürütmek çok zordur. Ancak bu genel yapının parçalara ayrılarak yönetilme süreci kolay ve verimli olacaktır. Proses (Süreç) ve alt proses yönetimi denilen bu yapı ile verimli işlerle yönetilebilin kaynakların istenilen sonuçlara yönlendirilmesi ve kolay yönetilmesi kazanımı ortaya çıkar.

Süreç yaklaşımı, Proses Yönetimi faydaları ve kazanımları:

• Düşürülen maliyetlerin ve kaynakların etkin kullanılmasının ve sürelerin kısaltılması,

• Gelişmiş, tutarlı ve öngörülebilir sonuçların elde edilmesi,

• Müşteri Odaklı ve öncelikli iyileştirme fırsatlarının elde edilmesi,

• Sistematik faaliyetlerin istenilen sonucu doğurması için gerekli tanımlamaların yapılması,

• Açık, anlaşılabilir, sorumlu ve hesap verebilirliğin, temel faaliyetleri yönetmek için oluşturulması,

• Analiz ve anahtar faaliyetlerinin yeteneklerinin ölçülmesi,

• Kuruluş ve Prosesleri içinde ve fonksiyonlarında önemli etkinliklerin arayüzlerinin belirlenmesi,

• Kaynaklar, yöntem ve malzemeleri organizasyon için temel gereksinim faaliyetleri gibi faktörlere odaklanma,

• Riskler, risk sonuçları ve müşterileri, tedarikçilerin, dış proseslerin ve ilgili tarafların üzerinde faaliyetlerinin etkilerinin değerlendirilmesi.

5. İlke ve Temel Prensip: YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI

Yönetim Sistemini tanımlamak, anlamak ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini sistemin süreçlerinin birbiriyle verimliliği ve katkısı için kuruluşun etkinliğini sistemin ana ve alt süreçleri oluşturarak sistemli bir şekilde yönetmek.

Yönetimde sistem yaklaşımı faydaları ve kazanımları:

• Entegrasyon ve istenen sonuçların iyi bir şekilde elde edilmesini sağlayacak süreçlerin uyumlaştırılması,

• Kilit süreçler üzerinde çaba sarf etmeye ve yeteneğe odaklanmak,

• Tutarlılık, etkinlik ve verimliliğin kuruluş tarafından ilgili taraflara güven sağlayacak şekilde yönlendirilmesi,

• Kuruluşun yapılanması, yönetim sistemini en etkin ve verimli bir şekilde örgütün hedeflerine ulaştırması,

• Sistemin süreçleri arasındaki etkileşimi ve bağımlılığını anlamak,

• Yapısal uyum ve süreçlerin entegre yaklaşımlarını sağlamak,

• Roller ve sorumluluklar ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi için daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve sonuçta çapraz fonksiyonel engellerin azaltılması,

• Kurumsal yetenekleri anlama ve ön koşul kaynak kısıtlamaları yapısının kurulması,

• Hedefleme ve bir sistem içerisinde belirli faaliyetlerin tanımlanmasına çalışmak,

• Sürekli ölçme ve değerlendirme yoluyla sisteminin hakimiyetinin sağlanması ve iyileştirilmesi.

6. İlke ve Temel Prensip: SÜREKLİ İYİLEŞTİRME, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürekli iyileştirme için organizasyonun genel performansının kalıcı, objektif ve geliştirilebilir olması sağlanmalıdır. Sistemin çalıştırılarak veri elde edilmesi sürekli iyileştirmenin yapılabilmesi için önemli sistem yapısının kurulumuna ihtiyaç duyacaktır. Elde edilen verilerin ilave ve düzenlemelerle işlenmesi süreçli iyileştirme başlangıcı olmalıdır.

Sürekli İyileştirme faydaları ve kazanımları:

• Gelişmiş örgütsel yetenekleri sayesinde Performans avantajı,

• Kuruluşun stratejik amaçları için her düzeyde iyileştirme faaliyetlerinin uyumlaştırılması,

• Esneklik fırsatlarına hızlı tepkinin verilmesi,

• Kuruluşun performansının sürekli iyileştirilmesi için kuruluş genelinde tutarlı bir yaklaşım istihdam etmek,

• Yöntemler ve sürekli iyileştirme araçları konusunda insan kaynaklarının eğitimlerle sürekli eğitilmesi, eğitim verilmesi,

• Kuruluştaki her ekip üyesi için ürün, süreç ve sistemleri objektif sürekli iyileştirmeye tabi tutma,

• Sürekli gelişimi izlemek için yol, metod ve hedefleri ve önlemleri sürecinin kurulması,

• Kuruluşa, tanıma ve geliştirmelerin kabulünü sağlar.

7. İlke ve Temel Prensip: GERÇEKLERE DAYALI KARAR MEKANİZMASI, REALİST KARAR VEREBİLME YAKLAŞIMI

Etkili kararların verilebilmesi bilgi, uygulama ve veri analizleri ile sağlanır.

Gerçeklere dayalı karar mekanizması, realist karar verebilme yaklaşımı faydaları ve kazanımları:

• Bilinçli ve realist kararlar,

• Geçmiş kararların etkinliğini artan bir yetenek göstermek için gerçek kayıtlar,

• Ortam ve değişim, görüş ve kararları inceleme yeteneği artmış işletme yapısı,

• Veri ve bilginin yeterince doğru ve güvenilir olmasının sağlanması,

• Veri kimin gereksinimi ise ilgilinin o veriye erişilebilir duruma getirilmesi,

• Veri ve bilgilerin geçerli yöntemlerle analiz edilmesi,

• Gerçekçi analize dayalı eylem, deneyim ve sezgi ile dengelenmiş kararların verilmesi.

8. İlke ve Temel Prensip: TEDARİKÇİ VE DIŞ KAYNAKLI PROSESLERLE KARŞILIKLI FAYDALI İLİŞKİLER

Kuruluş ve tedarikçilerinin ve dış kaynaklı proseslerinin (var ise) birbirine bağlı karşılıklı yararlı bir ilişkisi hem yeteneğini geliştirmek için hem de birlikte değer oluşturması için fırsattır.

Tedarikçiler ve dış prosesler bir birlerinin müşterisi oldukları gibi iş ortaklarıdırlar. Birbirlerini ne kadar geliştirirlerse ürün ve hizmetlerinde o kadar iyileşme sağlarlar ve pazarda mutlak kazanımı birlikte elde ederler.

Tedarikçi ve dış kaynaklı proseslerle karşılıklı faydalı ilişkiler faydaları ve kazanımları:

• Taraflar için değer yaratmak yeteneğini artırır,

• Esneklik ve ortak yanıtların pazar hızı veya müşteri ihtiyaç ve beklentilerini değişen şartlara karşı hazır duruma getirir,

• Maliyetleri ve kaynak optimizasyonu oluşturur,

• Uzun vadeli değerlendirmeler ile ilişkileri kuran kısa vadeli kazançlar dengesi sağlar,

• Uzmanlık ve kaynakları ile olan havuz ortaklıklarını oluşturur,

• Ana tedarikçilerin ve dış kaynaklı proseslerin seçerek belirlenmesini sağlar,

• Net ve açık iletişim yetisi kazandırır,

• Bilgi ve geleceğe yönelik planların paylaşımı ve gelişimini sağlar,

• Ortak geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi sağlar,

• İlham verici, teşvik ve tedarikçiler tarafından iyileştirmeler ve başarıları tanıma olgusunu her taraf için oluşturur.

#ISO 9001, #Kalite Yönetim Sistemi, #ISO 9001 Nedir ?, #ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ?, #ISO 9001 Belgesi Nereden Alınır ?, #ISO 9001 Belgesi Fiyatı, #ISO 9001 Belgesi Fiyatlandırma Yapısı, #ISO 9001 Faydaları, #ISO 9001 Eğitimi#ISO 9001 Standardı Gelişimi Nedir ?, #ISO 9001 Çalışan Sayısı Gerekleri, #ISO 9001 Belgesi Başarı Şartları, #ISO 9001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır ?, #ISO 9001 Belgesi Geçerlilik Süresi, #ISO 9001 Amacı Nedir ?, #ISO 9001 Temel Prensipleri, #ISO 9001 Belgesi’ nin Etkinliği, #ISO 9001 Belgesi’ nin Vadettikleri, #ISO 9001 ile Bağlantılı Standartlar, #ISO 9001 Belgesi İhalelerde İsteniyor mu ?

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?