Madde:9-Performans Değerlendirme

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

Madde:9-Performans Değerlendirme

İyi bir ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi’ nin ihtiyaç duyduğu performans değerlendirme prosesinde, tüm süreçlerin ve örgütün performanslarının, iletişimin, zayıf ve güçsüz yönlerin tespiti, mevcut ve muhtemel risk ve problemlerin ortaya çıkarılması, ihtiyaçların belirlenmesi (değişiklikler dahil), iyileştirme, inovasyon ve sürekli iyileştirme gibi gereksinimlerinin belirlenmesi gibi önemli unsurların tespiti ve değerlendirmesi gerekmektedir.

iso 9001 standart madde:9 performans değerlendirme içerik-1

Avantajları;

Performans değerlendirme kuruluşlara, süreç amaçlarının anlaşılmasında, değerlendirme sonucu, düzeltici önlemlerin alınmasında, kuruluşa bilgi ve veri kaynağı oluşturmasında, karlılığının ve verimliliğin artmasında, kalitenin yükselmesinde, müşteri memnuniyetinin ölçülmesinde ve genel prosesin durum ve alacağı aksiyonlarında, doğru bir sisteminin olup olmadığının anlaşılmasında avantajlar sağlar.

Dezavantajları;

Her sistemin artı ve eksileri olduğu gibi performans değerlendirmenin bazı dezavantajları da vardır.

Bu dezavantajlardan en önemlileri, tarafsız, bağımsız, adil ve etkin bir değerlendirme yapılamadığı taktirde sistemin motivasyonunu düşürür, süreç etkileşimleri ve çalışan iş ilişkilerine zarar verebilir, kötü deneyimli performans geçmişi olan kuruluşlarda endişe ve şüphe doğurur, ilgili tarafların birbirine olan güvenini zedeleyebilir, etkin yapılmayan değerlendirme kuruluşlara zaman, para ve müşteri kaybettirebilir.

Performans Değerlemede Yapılan Hatalar;

Performans değerleme konusunda değerlendirilen yapının genel alanlarını kapsayacak şekilde değerlendirme yapılmaması, Zayıf yönlere göre değerlendirme yapılması, Tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinden ödün verilmesi,

Değerlendirici personellerin objektif olamamaları, Değerlendirme formasyonlarının yapıya uygun ve yeterli olmasının sağlanamaması,

Değerlendirici personelin eğitim, yeterlilik ve farkındalık gibi durumların yeterince değerlendirilememesi, Değerlendirme sonuçlarını etkin bir değerlendirmeye tabi tutacak yapının oluşturulamaması.

iso 9001 standart madde:10 sürekli iyileştirme içerik-2

İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

Kuruluşlar performans değerlendirmesinde, ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi gereklerini ve kendi kazanımlarının artırılmasında, izleme, ölçme, analiz, değerlendirme, müşteri memnuniyeti, iç tetkikleri girdi ve çıktıları ile ve yönetim gözden geçirmelerini girdi ve çıktıları ile bir süreç tespit etmeli ve oluşturmalıdır.

İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme konularında neyin izlenmesi ve ölçülmesi gerektiğini, geçerli sonuçların güvence altına alınması amacı ile ihtiyaç duyulan izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme için yöntemleri, İzleme ve ölçmenin ne zaman gerçekleştirmesinin gerektiğini, izleme ve ölçme sonuçlarının ne zaman analizi ve değerlendirilmesinin gerektiğini ve yönetim sistemi performansını ve etkinliğini irdelemelidir.

Kuruluşlar bu değerlendirmeler için dokümante edilmiş bilgiyi ve değerlendirme süreç ve sonuçlarda elde edilen kayıtları da muhafaza etmelidir.

Müşteri Memnuniyeti;

Kuruluşlar, Müşterinin kendi ihtiyaç ve beklentilerinin ne derecede karşılandığını algılamasını izlemesini, müşteri anketleri, teslim edilen ürün ve hizmet kalitesi ile ilgili müşteri geri beslemeleri, müşteri ile toplantılar, pazar payı analizleri, övgüler, garanti kapsamında gelen talepler ve satıcılardan gelen raporlar gibi doneleri oluşturmalı, oluşturulan bilginin elde edilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi için metotları tespit etmelidir.

Analiz ve Değerlendirme;

Kuruluşlar, izleme ve ölçme yaparak elde ettikleri bilgi ve verileri analiz etmeli ve değerlendirmeye tabi tutmalıdırlar. Bu analizlerde istatistikel vb. tüm teknikleri istedikleri gibi seçmeleri ve değerlendirmeleri gerekmektedir.

Kuruluşlar analiz sonuçlarını, ürün ve hizmetlerin uygunluğu, müşteri memnuniyet derecesi, kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği, planlamanın etkin şekilde yapılıp yapılmadığı, risk ve fırsatları belirlemek için yürütülen faaliyetlerin etkinliği, dış tedarikçilerin performansı, kalite yönetim sisteminin iyileştirme ihtiyaçlarını içerecek şekilde değerlendirmelidir.

İç Tetkik;

Kuruluşlar, kendi kalite yönetim sisteminin şartlarına, etkin ve sürekli bir şekilde uyguladıkları ISO 9001 standardının şartlarına uygunluk sağlamak için belirli periyotlarda iç tetkik yapmalıdırlar.

Kuruluşlar, sıklık, yöntemler, sorumluluklar, planlama şartları ve raporlama dahil, söz konusu proseslerin önemi, kuruluşu etkileyen değişiklikler ve önceki tetkik sonuçları değerlendirilerek, bir tetkik programı planlamalı, oluşturmalı ve sürekliliğini sağlamalı, ISO 19011 standardı ve gereklerini uygun bir süreç işletmeli, her bir tetkik için tetkik kriteri ve kapsamı belirlenmeli, tetkik prosesinin objektifliği ve tarafsızlığını güvence altına almak için tetkikçiler seçilmeli ve tetkikleri yapmalı, tetkik sonuçlarının ilgili yönetime rapor edilmesinin güvence altına almalı, herhangi bir gecikmeye mahal vermeden uygun düzeltme ve düzeltici faaliyet gerçekleştirmeli, tetkik programının uygulanmasının ve tetkik sonuçlarının kanıtı olarak dokümante edilmiş bilgiyi saklamalıdırlar.

Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG);

Kuruluş Üst yönetimi, kuruluşun kalite yönetim sisteminin amacına uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürdürmesini ve kuruluşun stratejik yönü ile uyumluluğunu güvence altına almak için planlı aralıklarla kalite yönetim sistemini, önceki yönetim gözden geçirme toplantılarında alınan kararlar ile ilgili faaliyetlerinin durumu, kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler, müşteri memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler, kalite amaçlarına erişme derecesi, proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu, uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler, izleme ve ölçme sonuçları, tetkik sonuçları, dış tedarikçilerin performansını içeren kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği ile ilgili bilgi, kaynakların varlığı, risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği, iyileştirme için fırsatları girdi olarak değerlendirmeli ve çıktı olarak ta iyileştirme için fırsatlar, kalite yönetim sistemi ile ilgili değişiklik ihtiyacı, ihtiyaç duyulan kaynakları gözden geçirmelidir.

Bu gözden geçirme yapısını dokümante etmeli, uygulamalı, kayıtların da kanıt olarak muhafaza edilmesini sağlamalıdır.

Sonuç olarak;

Performans değerlendirme, sistem performansı ve başarı durumu hakkında kuruluşların bir kanı edinmesini sağlamaktır. Objektif, tarafsız, bağımsız olan ve sayısal verilere dayanan bir değerlendirme yeterlik düzeyini de ortaya çıkaraktır.

Kuruluşların performanslarının standardı karşılayıp karşılamadıkları, faaliyet ve aktivasyonları yerine getirip getirmedikleri, performans değerlendirme sonuçlarının ne şekilde kullanılacağının tespit edilmesi sağlanacaktır. Uygunsuzluk ve eksiklik durumlarında ise ihtiyaca göre aktivasyon belirlenerek başarısız olunan alanlardaki eksiklikler ortadan kaldırılabilecek ve sistem iyileştirilecektir.

Kuruluşların performans değerlendirme sürecini doğru kullanmaları halinde performanslarını arttıracağından iş hayatındaki varlığı ve geleceği açısından da öneme sahiptir. Başarı gösteren kuruluşlar gelecekte sektördeki ve pazardaki konumlarını sağlamlaştıracaklar ve paylarını artıracaklardır.

Kuruluşlar neticede bu yapıları sayesinde motivasyonlarını artıracak, sağlıklı bir örgüt yapısının kurulup sürdürülmesine de sahip olacaklardır.

#Madde:1-Kapsam, #Madde:2-Atıf Yapılan Standartlar, #Madde:3-Terimler ve Tanımlar, #Madde:4-Kuruluşun Bağlamı, #Madde:5-Liderlik, #Madde:6-Planlama, #Madde:7-Destek, #Madde:8-Operasyon, #Madde:9-Performans Değerlendirme, #Madde:10-Sürekli İyileştirme

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?