İçindekiler

  1. Dünya’ da ISO 9001 Belgesi
  2. ISO 9001 Belgesi Pazarının Büyüklüğü
  3. ISO 9001 Belgesi’ nin Global Ekonomisi
  4. İş Dünyası İçin ISO 9001 Belgesi
ISO 9001 Belgesi' nin Global Pazar ve İş Dünyası için Anlamı

İş Dünyası için Global Pazar kavramı genellikle uluslararası ve çok uluslu pazar anlamı ifade etmektedir. İş Dünyasında başka bir tabir de ise ulusal sınırları aşarak ürün gerçekleştiren kuruluşlar için kullanılır.

Globallikten bahsederken, global tanımı kapsamında, uluslararası düzeyde artan coğrafi uzaklıklarla birlikte ortak standart, ISO 9001 Belgesi, para birimleri, kültürler, hukuki ve siyasal sistemler, kamu düzenleri ve bunlara bağlı olarak farklı temellere ve yapıya sahip yöneticiler ve çalışanların bulunduğu ekonomik gelişmişlik düzeyi ve her kültür ve coğrafi alan için ortak temel yapı müşteri olarak değerlendirilmelidir.

Günümüzde yönetim sistemleri ve disiplinleri, kuruluşların asli değerlerini oluşturmaktadır. Pazarda İş gücünün yerini, ISO Standartları, teknolojik gelişim, etkin rekabet anlayışı, pazarlama kanalları, müşteriler, sermaye ve itibar almaktadır. Bu durum da sınırların aşılmasını, ticaretin küreselleşmesini kolaylaştıran bir etken olarak ön planda tutulmaktadır. Kuruluşların küreselleşmesi ile birçok sektörde işletmeler birden fazla kıtada onlarca farklı ülkede faaliyet göstermeye başlamıştır.

Teknolojide, iletişim ve haberleşmede, taşımacılıkta ve ulaşımdaki gelişmeler, dünyanın birçok yerinde bazı mal ve hizmetler için benzer gereksinimlerin ve standart normların talep edilmesine neden olmuştur.

ISO 9001 Belgesi' nin Global Pazar ve İş Dünyası için Anlamı1

Kuruluşlar, pazara açılma stratejileri oluşturarak, kalite yönetim sistemi nihai uygulama aşaması sonuna kadar olan tüm süreçlerde farklı müşteriler, ülkeler, kültürler, yaşam tarzları, coğrafi koşullar gibi çok farklı unsurları göz önüne almakta ve bu çizgide hareket etmektedir.

Kuruluşların global Pazar ilgisi, iç pazardaki iş olanaklarının doyma noktasına ulaşması, yetersiz kalması ve satılacak ürüne karşı dış pazarlarda büyük ve çekici satış fırsat ve potansiyellerinin olmasından kaynaklanmaktadır. Dünya ticaret hacminin hızlı bir şekilde genişlemesi de kuruluşların dünya çapında bir pazarda yer almayı düşünmesine ve global pazar yaklaşımını benimsemelerine neden olmuştur. Ayrıca Kuruluşlar ve İş Dünyası, çok daha fazla iş yapmak, çok daha fazla kâr elde edebilmek için global pazarı önemsemektedirler.

Ancak, Global Pazarda kuruluşlar için en önemli sorun yeterli kalitede sürdürülebilir ürünü müşterileri cezbedecek şekilde üretebilmektedir. İşletmelerin çok daha disiplinli iso belgesi yönetim sistemlerini, esnek yapılanma kabiliyetleri, yönetim biçimleri, profesyonel şirket yöneticileri gibi farklı özelliklerle donatması gerekmektedir. Teknolojide yaşanan hızlı değişim, bilimsel araştırmaları, üretim araçlarının teknolojik gelişmişliklerini, ürün ve yönetim standartlarının artmasını, müşterinin aşırı bilinçlenmesini de doğru orantılı olarak değiştirmiştir.

“Kuruluşlar için gelecek, sürdürülebilir, sürekli iyileştirilen bir “ISO 9001 Standart” uygulaması, bilişim ve iletişim teknolojisi şartlarına uyumda yatmaktadır.”

ISO 9001 Belgesi , Global Pazar ve iş dünyasında, ekonomiye paralel olarak gelişim göstermiş ve Pazar için zaruri gereksinim olmuştur. Pazar için bir anahtar ya da dolaşım için bir pasaport halini almıştır.

Bu pasaport, ülkelerin, devletlerin ve pazardaki müşterilerin özel talep kaynağı olmuştur. Global Pazarlar için İş Dünyası ve Kuruluşlar, bu doğrultuda kendilerini yapılandırmalı ve dünyada uygulanan çeşitli politikalar ile tek bir ekonomik politika yapısını özümseyecek üretim anlayışına yönelmelidir.

ISO 9001 Belgesi' nin Global Pazar ve İş Dünyası için Anlamı2

Global pazarda diğer bir önemli olgu ise, kuruluşların, müşteri ve çeşitli sosyal paydaşları için değer üretip üretmedikleridir. Değer yaratma, kuruluşların ve İş Dünyası’ nın önemli bir meselesi halini almıştır. Değer yaratan kuruluş, pazar payını artırabilir ve pazar payı daha büyük olan kuruluşlar ile rekabet ederek müşteri ve kâr miktarını artırabilir. Bu da pazarda kalıcı olmanın yolunu açar.

Değer yaratmak zorunda olan iş dünyası, daha nitelikli ürün gerçekleştirme ve yetkin eleman kaynaklarını geliştirmelidir. Sermayelerini daha doğru yöneten ve sağlıklı karar alabilen kuruluşlar hangi ülkede olurlarsa olsunlar iş potansiyellerini bu değerler ile desteklemelidir.

Pazarın küreselleşmesi ve rekabet, birçok ülkenin iş dünyasının bu pastaya ortak olmak istemesi ülke sınırları ve devletlerin standartlara olan talebi zorunlu hale getirdi. Günümüzde Pazarlar, ürün kalitesi, normları, kalite yönetim sistemi, bilgi akışı ve altyapı gibi alanlardaki kontrollerini sağlamak için iyi oyuncuları seçmeye başladılar. Bu özellikleri sağlayan iş dünyası için küresel fırsatlardan yararlanma olanakları kazanılırken, müşterilerin talep ettiği birçok ürüne ve bilgiye ulaşmasını ve donanımlarını artırmasını da sağlamış olacaktır.

Global pazarlamadaki güç, müşterinin elindedir. İş dünyası ve yer alan kuruluşların geleceğini, müşteriye verilen değer ve müşteri geri beslemesi belirlemektedir. Bugün müşterinin pazarda çok sayıda seçeneği bulunmaktadır ve paralarını mükemmelin altında ürün için harcamamaktadır. Teknolojik imkanların kullanımı ile müşteriler kendi sınırlarının dışından ürün satın alabilmektedirler. Bu da rekabet düzeyini ve global alışverişlerin müşteri beklentilerini belirlemesinde etkin rol oynuyor. Müşteriler yerel pazardaki ürünün farkındalar ve global pazarlarda da benzer düzeyde ürün ve hizmet elde etmeyi beklemektedirler. İş Dünyası, yerel pazarlardaki rekabetin yanı sıra tüm dünyadaki rekabeti de yakından incelemeli ve gereken tedbir ve uygulama gardını almalıdır.

Global pazarda yer alan İş Dünyası ve Kuruluşlarına bakıldığı zaman başarıyı yakalayan kuruluşların en az bir temel ürününün, dünyanın her tarafında aynı kalitede sunulmasının yattığı görülmektedir.

ISO 9001 Belgesi' nin Global Pazar ve İş Dünyası için Anlamı3

İş Dünyası, yerel ihtiyaçlara göre farklı ürün üretilebilmektedir ancak temelde değişmeyen, ana ürünü global pazara hitap edecek standartlarda üretebilecek yapının yani ISO 9001 Belgesi' nin Global Pazar ve İş Dünyası İçin Anlamı’ nın ve öneminin kavranmasıdır.

Bu Bölümümüzle İlgili Detaylandırılan Diğer İçerikler Başlıklarımız;


Dünya’ da ISO 9001 Belgesi

Dünya’ da ISO 9001 Belgesi Standardı

Küresel kurumsallaşma adımının kuruluşlara sağlandığı günümüzde, Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanan ve geliştirilen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Standardı dünyada kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır.

Yönetim sistemi genel içerikli standart olan ISO 9001 standardının önemli özelliklerinden birisi; sürekli iyileştirmedir. Bu gelişim için sonuç çıktısı değil, sürecin uygulanması, denetimi ve müşteri memnuniyetini içeren kalite olgusunun oluşturulmasıdır.

Kuruluşların kaynakların yönetilmesi, süreç yönetimi, iç denetimlerle yönetimin değerlendirmesi gerekliliği standardın değindiği konulardır.

Dünya ülkelerinin global ticaret amacı güden kuruluşlarında ISO 9001 Belgesi Standardı ve diğer yönetim sistemleri standartlarının uygulamalarının entegre kullanılması küresel pazarda verimli ve etkili kazanımlar getirmektedir.

ISO 9001 kalite yönetimi sistemi, öncelikle kuruluşlarda bir kalite sistemi gereksiniminin ortaya konması gerektiğini belirtmektedir. ISO 9001’in içerdiği 10 maddelik gereklilikler doğrultusunda şekillendirilen kalite yönetim sistemi uygulamalarının, disiplinli ve sistematik biçimde uygulanması gerektiğidir. ISO 9001 sistemi gerekliliklerine göre yapısını kurmuş olan kuruluşlar dokümante edilmiş bilgi ve kayıtlara dayanan, yoğun ve karmaşık bir sistemden kurtulmuş amaç ve hedefleri doğrultusunda yürüyebilen bir işletme yönetimi hedefler.

ISO 9001 tarafından ortaya konulan müşteri odaklı proses yönetimi ve sürekli iyileştirme modeli, bir PUKÖ (Planlama-Uygulama-Kontrol-Ölçüm)döngü içerisinde tanımlanmaktadır.

PUKÖ döngüsünde amaçlanan hedeflerin gerçekleştirilmesi, etkin kaynak yönetimi ve buna bağlı ürün ya da hizmetlerin standart verilmesinden sonra gerekli ölçüm, analiz, değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması öngörülmüştür. Sheward döngüsünü metodunu benimseyen ISO 9001 standardı ile ilgili taraflar ve ortaya konulan kriter uygulama faaliyetleri doğrultusunda müşteri memnuniyeti temel çıktı olmaktadır.

Kalite yönetim sistemi içerisinde sürekli veri ve bilgi akışı mevcuttur. Yönetim sisteminin sürekliliği ve geliştirilmesi için, gerekli iç ve dış bilginin sağlanması ve etkin yönetimi ön plandadır. Risk tabanlı bir yönetim anlayışıyla, müşteri memnuniyetini odağına alan yönetim sistemi, bu memnuniyetin ölçümlenmesi, analizi ve iyileştirilmesini yönetimin sorumluluğu şeklinde tanımlamış ve beklentilerini Liderlik maddelerince Yönetimden talep etmiştir. Yönetim sistemi çıktılarının geri bildirime dönüşmesi ile elde edilen verilerle beslenen yönetimin, kaynakları etkin bir şekilde kullanarak, ürün ya da hizmetleri gerçekleştirmesi öngörülmüştür.

Ürün ya da hizmet gerçekleştirirken müşteri şartları ve dış faktör koşul ve şartları kuruluş faaliyetine girdi olarak yansıtmayı gerektirmiştir.

Dünyada ISO 9001 Belgelendirmesi anlattığımız kriterlerin ortaya konma aşamasında hemen sonra gelen Belgelendirme aşamasıdır.

Standarda uygun dokümante edilmiş bilgi ve faaliyetlerin uygunluğunu ortaya koymak için denetleme gerekmektedir.

Bu denetimler 2 aşamada gerçekleşmektedir. 1. Aşama dokümante edilmiş bilgi ve bu uygunluğun sağlanmasının hemen ardından 2. Aşama saha denetim faaliyetleri olarak gerçekleşir. Her 2 denetimi uygun neticelendiren kuruluş ISO 9001 Belgesini almaya hak kazanır.

Bu kazanımlar Dünya pazarı ve ürün-hizmet serbest dolaşımı açısından önemlidir. Sertifikalanmış tescilli ürün-hizmet Global Pazar açısından hem gerekli hem de aranan bir yapıdır. Pazarlara girmek avantaj sağlarken aynı zamanda da finansal kazanım demektir.

Dünyada ISO 9001 belgesi genellikle istenen ve çalışma şartlarının olmazsa olmazlarından birisidir.

Dünya ülkeleri ve kuruluşları ISO 9001 standardını ISO tarafından yayınlanan orijinal dil İngilizce ve birkaç alternatif dilde yayımlamaktadır.

Ülkeler bu standardı alıp kendi ülke normlarında kendi dillerine uyumlaştırmaktadırlar. Ancak, anlam ve kasıt değişiklikleri olmadan bire bir çeviri şarttır. Kendi dilleri ile uygulanan bu standard, dünyada aynı şekilde farklı dillerde uygulanan nadir standartlardandır.


ISO 9001 Belgesi Pazarının Büyüklüğü

ISO 9001 Belgesi Pazarının Büyüklüğü

Uluslararası bir belge olan yönetim sistemi pazarının çok büyük olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Basit değerlendirme ile sadece Türkiye’ de kuruluşların belge sayısına bakıldığında pazarın sanılandan daha büyük olduğu görülmektedir. ISO 9001 belgesini almak için de ne kadar zaman harcandığını düşünürseniz pazarın çeşitliliği ve büyüklüğünü görmüş oluruz.

Büyük pazarlarda kurallar gün geçtikçe karmaşık bir hal alır, beklentiler ve talepler de bu oranda artar. Buna bağlı olarak Danışmanlık, Eğitim, Belgelendirme ve Denetim gibi hizmet alanları bu zor ve karmaşık yapıda etken olarak yer alır.

Zorlu ve karmaşık yapısına rağmen bahsedilen ana sektörlerde iş kolları oluşturmuş ve sektörel yayılımı sağlamıştır.

Belgelendirme gereksinimi olarak sadece vergi kaydı olan kuruluşların ihtiyacı düşünüldüğü zaman dünya üzerindeki tüm kayıtlı kuruluşlar potansiyel müşteri ve küresel bir pazarı işaret etmektedir.

Soru: iso 9001 belgesi pazarda yer almak için gerekli midir ?

Cevap: Evet iso 9001 belgesi kayıtlı ve talep edilen bir kurumsal gereksinim olduğu için kuruluşların Pazar elde etmesi ve tercih edilmelerine neden olur.


ISO 9001 Belgesi’ nin Global Ekonomisi

ISO 9001 Belgesi’ nin Global Ekonomisi

Kalite belgesinin uluslararası alanda yaygınlaşan üretici ve tüketici tarafından tercih edilen bir hal alması ile birlikte bu belge pazarının oluşturduğu büyük ekonomi merak konusu olmuştur.

1993 yılından bugüne iş hayatımızda yer alan bu belgelerin 26 yıldaki büyük gelişimi bu ekonomiyi doğurmuştur.

Sektörel ayrım ya da genel anlamda 39 EA Kodu kategorisinde yer alan sektörlerin tercih ettiği bu sertifikaların satış rakamları farklı ülkelerde hatta farklı kıtalarda büyük farklılıklarda gösterse neticede ortalama bir fikir edinmemizi sağlayan dikkat çekici haldedir.

Bu arada sertifika ekonomisinin yanında paralel olarak yürüyen belge ve danışmanlık kalemlerinden birisi olan ISO 9001 danışmanlık sektörü de azımsanmayacak ölçüde gelişme göstermiş ve belge ekonomisindeki öneminin de sertifika kadar olduğu neticesine varılmıştır. Ülkemizde her ne kadar uygun çalışan ve sayıları fazla olmayan profesyonel danışmanlık şirketleri hariç genel itibarı ile her sektörün sorunlarından olan merdiven altı tabiri danışman-danışmanlık şirketi danışmanlık adı altında sertifika pazarlamacılığı yapmaktadırlar.

Farklı coğrafyalarda ya da gelişmişlik farkları olan ülke veya bölgelerde farklı farklı belgelendirme uygulamalarının olduğu görülmektedir.

Ülkemizde olan sistemsiz sertifika satışları Çin, Hindistan, Avustralya gibi ülkelerde de görülmektedir. Ancak sertifika ile yeni yeni tanışan ve ekonomisi ileri ülkelerde sistem denetimleri karşılığında sertifikalandırma uygun yürütüle bilmektedir.

Satış ekonomisindeki bu farklılıklar vahşi kapitalizmin global kazanımıdır. Para odaklı insan ve işletme kaynakları belgelendirme sektörünü de kolay para kazanılan pazar algısı ile yozlaştırılan sektör, IAF-Uluslararası Akreditasyon Forumu üst otorite kuruluşun 2020 için planladığı dijital sertifika, yetkin-kayıtlı sertifika yapısı ile düzelecek bir yola girmiştir.

ISQ Belgelendirme olarak yapmış olduğumuz analiz, araştırma ve çalışmalara istinaden dünya genelinde verilen belge sayıları, tahmini danışmanlık giderleri gibi unsurları değerlendirmeye çalışarak tahmini bir ISO 9001 Belge ekonomisi çalışması ortaya koyuyoruz.

Çalışmalarımız, ISO-Uluslararası Standart Organizasyonu verilerini ve global sektör pazar ve finansman tecrübelerimiz ile bir araya getirip bu ekonominin boyutunu yaklaşık olarak ortaya koymaktadır.

Bu ekonominin dikkat çekici bir durumu, sertifikaların %85’ inin Avrupa(%37), Doğu Asya ve Pasifik(%48) ülkeleri tarafından verildiği ve kullanıldığı ile karşılaşılmış olmasıdır.

2017 yılı verileri dikkate alındığında 1.057.000 adet sertifikanın satışı gerçekleştirilmiştir. Bu sertifika fiyatlandırmalarında 2’ li 3’ lü vb. gibi varyasyonlar da dikkate alınarak bu sertifikaların ortalama ülke farklı fiyatları ile varyasyonlarında 1,8 milyar dolarlık bir rakam ve bu rakama ilave olarak 700 milyon dolar danışmanlık kalemi de eklenince yıllık yaklaşık 2,5 milyar dolar gibi bir ekonomi oluşmaktadır.

Gelecekte bu rakamların katlanarak artacağını düşündüğümüz bu sertifikalar daha zor ve spesifik hale büründürülüp fiyatları kat be kat artacak öngörümüzü de belirtiriz.


İş Dünyası İçin ISO 9001 Belgesi

İş Dünyası için ISO 9001 Belgesi

İş yaşamı ve yönetim sistemi olgusu uzun vadede çok kritik kriterler ve sonuçlarla çok yakın bağ içerisindedir.

Kuruluşunuz ISO 9001 belgesinden yoksunsa ve kaliteli ürün ve/veya hizmet üretiyorsanız, iş yönetimi yazılım sisteminiz vb. yoksa ve bu eksiklere rağmen kuruluşunuz da bilgi, yetkinlik, farkındalık oluşturmuş iseniz ve kuruluşunuz da ki bilgiyi maliyet etkinliği olacak şekilde yönetebiliyorsanız o zaman hiçbir sorununuz olmayacaktır.

Ancak kuruluşunuzun iş dünyasındaki prestiji, yapısı, yönetimi vb. durumların tescili için illaki olmazsa olmaz belgelerin başında iso 9001 gelmektedir. Bu belge gerekleri gerektiği gibi yapılmaz ise zaman içinde kuruluşun en güzel bölümünde asılı kağıt parçaları haline gelir. Bunun nedeni hem çok sayıda kuruluşta ve rakip kuruluşlarda bu belgeler vardır ve hem de insanlar artık bu belgelerin göründükleri kadar önemli olmadığını anlamışlardır.

Günümüzde kuruluşların gerçek performansları önem kazanmıştır. Yüksek kalitede ürünleri düşük maliyetle üretip üretmediğiniz ile ilgilenilmektedir.

İş dünyası için geçerli olan asıl standart maalesef bu gerçektir. Kaliteli ürününüz varsa, müşteri ihtiyaçlarına hızla yanıt verebiliyorsanız ve maliyetiniz de düşükse yeterlidir. Müşteriler de sertifikalardan çok bunları isterler.

Tüm bu istek ve durumlara bağlı olarak yine de iş dünyası hem global kalite tescillerini ihtiyaç duymasalar bile yaptırmakta hem de bu sertifika gereklerini karşılamaya çalışmaktadırlar.

Soru: İş Dünyası için iso 9001 belgesi önemli midir ?

Cevap: Müşteri memnuniyeti gerekleri ve kurumsal prestij açısından tescil ortaya koymakla birlik te artık günümüzde olmazsa olmaz önemde değildir.