İçindekiler

 1. ISO 9001 Belgesi’ nin WTC/DTÖ Dünya Ticaret Örgütü İle İlişkisi Nedir ?
 2. ISO 9001 Belgesi’ nin IAF ile İlişkisi Nedir ?
 3. ISO 9001 Belgesi’ nin EA (Avrupa Akreditasyon Birliği) ile İlişkisi Nedir ?
 4. ISO 9001 Belgesi’ nin Ticaret Bakanlığı ile İlişkisi Nedir ?
 5. ISO 9001 Belgesi’ nin Dış İşleri Bakanlığı AB Başkanlığı ile İlişkisi Nedir ?
 6. ISO 9001 Belgesi’ nin TÜRKAK ile İlişkisi Nedir ?
 7. ISO 9001 Belgesi’ nin TSE ile İlişkisi Nedir ?
 8. ISO 9001 Belgesi’ nin UKAS ile İlişkisi Nedir ?
 9. ISO 9001 Belgesi’ nin JAS-ANZ ile İlişkisi Nedir ?
 10. ISO 9001 Belgesi’ nin IAS ile İlişkisi Nedir ?
 11. ISO 9001 Belgesi’ nin ANAB ile İlişkisi Nedir ?
 12. ISO 9001 Belgesi’ nin ISQ ile İlişkisi Nedir ?
ISO 9001 Belgesi' nin Kurumlar ve Organizasyonlarla İlişkisi

ISO 9001 Belgesi, Kalite Yönetim Sistemi, Dünya’ da ve Ülkemizde yıllarda her sektörde kuruluş için önem arz eden ve iş dünyası gündemini meşgul eden temel unsurlardandır. Bununla birlikte WTO-Dünya Ticaret Örgütü gibi global ticareti düzenleyen, ISO gibi yönetim sistem standartları oluşturan, IAF, EA gibi uluslararası pazarda tanınırlığı sağlayan, TÜRKAK, UKAS, JAS-ANZ, ANAB gibi akreditasyon veren ve ISQ, TSE gibi bu yetkileri iso 9001 belgelendirme ile nihai kuruluşlara kullandıran ve bu belgeleri işinde, ihalesinde vb. durumlarda talep eden kamu ve özel sektör yapıları mevcuttur. Bu ilişki ağı genel olarak, ISO 9001 Belgesi’ nin Kurumlar ve Organizasyonlar Arasındaki İlişkisi’ni ortaya koyar.

Standardı yazan, yetkilendiren, uygulayan ve talep eden kurum ve organizasyonlar arasında yer alanlardan bir kısmın başarılı tecrübelerini ve çalışmalarını ortaya koyduğu aşikardır.

Kalite; bir insanın, bir kurumun, bir ülkenin hatta dünyanın geleceğini belirler. Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımı ile elde edilenleri bireysel yeteneklerle başarmak mümkün olmamakta, yukarıda bahsedilen organizasyon ve yapıların yönetim araçları kullanarak başarılabilmektedir.

ISO 9001 Belgesi' nin Kurumlar ve Organizasyonlarla İlişkisi İçerik2

WTO, ISO, IAF, EA, TÜRKAK, UKAS, JAS-ANZ, IAS, ANAB, BAKANLIK, TSE ve ISQ gibi kurum ve kuruluşlar;

Size Standart Norm-Disiplin oluşturur,

Sizin kuruluşunuza ve/veya ürününüze tanınırlık sağlar,

Sizin kuruluşunuza ve/veya ürününüze uluslararası geçerli uygunluk değerlendirmesi kazandırır,

Sizinle iş yapacak kurumlara güven verir,

Kuruluşunuza yaptığı denetim sonucu gördüğü uygunluğa teyit ve prestij sağlar,

vb.

katkı ve kazanımlar sağlarlar.

Yönetim Sistemi yapısı, tüm süreçlerin izlenebilirliğini ve ispatını sağlar. Objektif delillere dayanan bir mekanizmayı oluşturur. Kayıt altına alınan, kontrol edilebilir ve sürekli iyileştirilebilir bir sistemdir. Kayıtları olmayan kuruluşlar duyu organını yitirmiş yolu belli olmayan karmaşalar yaşarlar. Göremez, hissedemez, muhakeme, muhasebe yapamaz, analiz yapamaz ve planlama yapamazlar.

Yönetim Sistemi Standardı uygulamalarının sonuçları değerlendirildiğinde yönetim sistemlerinin, kurumların belgelenme ihtiyaçlarını karşıladığı ama gerçek kalite düzeylerinin artmasında beklenilen gelişmeyi henüz sağlamadığı görülmektedir. Kurum ve Organizasyonlar Kalite Yönetim Sistemini, insanoğluna, iş dünyasına, ürün ve üretime, üreticiye, müşteriye fayda sağlayacak bir kriter modeli olarak geliştirmişlerdir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi modelini uygulayan tüm ülkelerde işverenler, yöneticiler ve çalışanlar hep ortak bir kalite hedefi için mesai harcarlar.

Tüm kurumlar farklı ama birbirine bağımlı ve genellikle entegre iş süreçleri bütününden oluşur. Onlarca iş süreçlerinden sadece bir iş sürecinde performansı yüksek tutmak veya gerçekleştirmek kurumun bütünsel performansına önemli bir değer katmayabilir ama bütün olarak performansı iyi seviyeye çıkarmak, prosesleri uygun ve istenen şekilde çalıştırmak gerekir.

Unutulmamalıdır ki!

“Bir kurum farklı iş süreçlerinden oluşur. ISO 9001 Belgesi, bu farklı iş süreçlerini birbirlerinin yaptıkları işin öneminin farkında olarak ve birbirlerinin kaygılarını bilerek hareket etmeyi sağlar.”

ISO 9001 Belgesi' nin Kurumlar ve Organizasyonlarla İlişkisi İçerik1

ISO 9001 Belgesinin Kurumlar ve Organizasyonlar ile ilişkisi kısaca;

 • Yasal kaygı,
 • Üretim kaygısı,
 • Yönetimde sistem kaygısı,
 • Müşteri-Vatandaş kaygısı
 • Kalite kaygısı,
 • Ticari kaygı,
 • Emniyet ve güvenlik kaygılarını ortadan kaldırmak içindir.

Kurum ve Organizasyonlar bir şekilde entegre halde ve iş birliği ile ISO 9001 yapısını, kaygıları giderilmiş, gereksinimleri karşılayan bir yapıya dönüştürmüşlerdir. Bu sayede başarı kaçınılmaz olmuş, sürekli iyileşme, bağlam ve paydaşlık ilişkisi gelişmiştir. Süreçlerin tanımlanmasını, izlenmesi ve ölçülmesini ve sürekli iyileştirilerek yönetilmesini de Kalite Yönetim Sistemi ile kazanılmıştır.

Kuruluşlar ve Organizasyonların yaptığı bu katkı, TKY, Stratejik yönetim, Hedeflerle yönetim gibi yönetim yaklaşımlarını doğurmuştur.

Ülkelerin, kurum ve kuruluşların geleceği, rekabet edebilirliği, sürekli gelişimleri bireysel yeteneklere bırakılamaz, muhakkak yönetim modelleri ve araçları kullanılmalıdır. Kurum ve Organizasyonların sağladığı bu iso 9001 standart yapısını anlamayı, uygulamayı ve sürdürmeyi, güvenilir bir kriter silsilesi haline getirerek katma değerlerinden yararlanmak tabi ki kuruluş ve yöneticilerinin takdiri olacaktır.

Bu Bölümümüzle İlgili Detaylı Olarak İnceleyebileceğiniz Diğer İçerik Başlıklarımız;


ISO 9001 Belgesi’ nin WTC/DTÖ Dünya Ticaret Örgütü İle İlişkisi Nedir ?

ISO 9001 Belgesinin WTC/DTÖ ile İlişkisi Nedir ?

Küresel global bir ticaret kuralları sistemi uygulayan, ticaret anlaşmalarını müzakere eden bir forum işlevi yürüten, üyeleri arasında ticaret anlaşmazlıkları düzenleyen ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını destekleyen, herkesin yararına bir ticaret amacı güden, 160’ ın üzerinde ülke üyesi olan çok taraflı ticareti temel ilke olarak düzenleyen organizasyondur “WTC/DTÖ Dünya Ticaret Örgütü”.

ISO 9001 belgesi kalite yönetim sistem standardının dünyada kabul edilen denklik ve tanıma fonksiyonlarını, üye devlet/ekonomilerinin akreditasyon kurumları yetkilendirmeleri, takip ve izlemeleri WTC/DTÖ Dünya Ticaret Örgütü, IAF ve ISO’ nun birlikte hareket etmesi ile sağlanmaktadır.

ISO 9001 Belgesinin WTC/DTÖ Dünya Ticaret Örgütü ile İlişkisi, ISO tarafından yayınlanan ISO 9001 Belgesi Standardı, WTC/DTÖ Dünya Ticaret Örgütü’ nün dünya ticaretinde kolaylaştırıcı bir ruhsat verdiği bir belge standardı olmasıdır.

ISO, IEC, IAF ve ILAC gibi otorite organizasyonlarında ortak temel ilkesi, ticarete yönelik teknik engellerin kaldırılması yoluyla ticareti kolaylaştırmaktır.


ISO 9001 Belgesi’ nin IAF ile İlişkisi Nedir ?

ISO 9001 Belgesi’ nin IAF ile İlişkisi Nedir ?

ISO tarafından yayınlanan global Kalite Yönetim Sistem Belgesi Standardı olan ISO 9001, uluslararası ticarette geçerlilik, kabul edilirlik ve güvenilirlik gibi ihtiyaçlarını IAF otorite organizasyonunun yapısı ile sağlamaktadır.

IAF, iso 9001 belgesinin dünyada kabul edilen denklik ve tanıma fonksiyonlarını, üye devlet/ekonomilerinin akreditasyon kurumları anlaşmaları, yetkilendirmeleri, takip ve izlemeleri ile gerçekleştirir.


ISO 9001 Belgesi’ nin EA (Avrupa Akreditasyon Birliği) ile İlişkisi Nedir ?

ISO 9001 Belgesi' nin EA ile İlişkisi Nedir ?

Avrupa Birliği Akreditasyon Organizasyonu (EA), Birlik içerisinde ve global bir ticarette kuralları sistemi oluşturan, uygulayan, ticaret anlaşmalarını müzakere eden bir forum işlevi yürüten, üyeleri arasında ticaret anlaşmazlıkları düzenleyen birlik ülkelerin ihtiyaçlarını destekleyen, birliğin yararına bir ticaret amacı güden, 24’ ün üzerinde ülke üyesi olan Birliği çok taraflı ticareti temel ilkesi olarak düzenleyen organizasyondur.

ISO 9001 Belgesinin Avrupa Birliği Akreditasyon Organizasyonu (EA) ile İlişkisi, ISO tarafından yayınlanan ISO 9001 Belgesi Standardı, WTC/DTÖ Dünya Ticaret Örgütü’ nün dünya ticaretinde kolaylaştırıcı bir ruhsat verdiği ve bu ruhsatın Avrupa Birliği ve muktesabatı içerisinde de kabul ve talep edildiği birlik üyesi ekonomilerin akreditasyon kurumları tarafından onaylanan bir belge standardı olmasıdır.


ISO 9001 Belgesi’ nin Ticaret Bakanlığı ile İlişkisi Nedir ?

ISO 9001 Belgesi' nin Ticaret Bakanlığı ile İlişkisi Nedir ?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin Türkiye ve global bir ticarette kuralları sistemi oluşturan, uygulayan, ticaret anlaşmalarını müzakere eden işlevi yürüten, ülke içinde ve dışında ticaret anlaşmazlıkları düzenleyen, devlet ihtiyaçlarını destekleyen, ülke yararına bir ticaret amacı güden kurum Ticaret Bakanlığıdır.

ISO 9001 Belgesinin Ticaret Bakanlığı ile İlişkisi, ISO tarafından yayınlanan ISO 9001 Belgesi Standardı, WTC/DTÖ Dünya Ticaret Örgütü’ nün ve Avrupa Birliği’ nin Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin dünya ticaretinde kolaylaştırıcı bir ruhsat sağladığı ve bu ruhsatın Avrupa Birliği ve global yapıda kabul ve talep edildiği bir belge standardı olmasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin uluslararası ticarette iso 9001 belgesi standardının karşılıklı tanınmasının omurgasını Ticaret Bakanlığı sağlamaktadır.


ISO 9001 Belgesi’ nin Dış İşleri Bakanlığı AB Başkanlığı ile İlişkisi Nedir ?

ISO 9001 Belgesi’ nin AB Başkanlığı ile İlişkisi Nedir ?

ISO 9001 Belgesinin Dış İşleri Bakanlığı AB Başkanlığı ile İlişkisi, ISO tarafından yayınlanan ISO 9001 Belgesi Standardı, Avrupa Birliği’ nin Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin Avrupa ve dünya ticaretinde kolaylaştırıcı bir ruhsat sağladığı ve bu ruhsatın hem birlik hem de global yapıda kabul ve talep edildiği bir belge standardı olmasını ve akreditasyon hükümlerinin temel yapısının ve uygulamasının yürütülmesini ve düzenlenmesinin sağlayan kurumdan sorumlu bağlı başkanlık olmasıdır.


ISO 9001 Belgesi’ nin TÜRKAK ile İlişkisi Nedir ?

ISO 9001 Belgesi’ nin TÜRKAK ile İlişkisi Nedir ?

ISO 9001 Belgesinin Türkak ile İlişkisi, ISO tarafından yayınlanan ISO 9001 Belgesi Standardı dünya ticaretinde kolaylaştırıcı bir ruhsat sağladığı ve bu ruhsatın global yapıda kabul ve talep edildiği bir belge standardı olmasını ve akreditasyon hükümlerinin temel yapısının ve uygulamasının yürütülmesini ve düzenlenmesinin sağlayan kurum olmasıdır.


ISO 9001 Belgesi’ nin TSE ile İlişkisi Nedir ?

ISO 9001 Belgesi’ nin TSE ile İlişkisi Nedir ?

ISO 9001 Belgesinin TSE ile İlişkisi, ISO tarafından yayınlanan ISO 9001 Belgesi Standardı dünya ticaretinde kolaylaştırıcı bir ruhsat sağladığı ve bu ruhsatın global yapıda kabul ve talep edildiği bir belge standardı olması ve bu standardın belgelendirmesinde yetkili belge veren kuruluş olmasıdır.


ISO 9001 Belgesi’ nin UKAS ile İlişkisi Nedir ?

ISO 9001 Belgesi’ nin UKAS ile İlişkisi Nedir ?

ISO 9001 Belgesinin UKAS ile İlişkisi, ISO tarafından yayınlanan ISO 9001 Belgesi Standardı dünya ticaretinde kolaylaştırıcı bir ruhsat sağladığı ve bu ruhsatın global yapıda kabul ve talep edildiği bir belge standardı olmasını ve İngiltere/Birleşik Krallık akreditasyon hükümlerinin temel yapısının ve uygulamasının yürütülmesini ve düzenlenmesinin sağlayan Birleşik Krallığın yetkili kurumu olmasıdır.


ISO 9001 Belgesi’ nin JAS-ANZ ile İlişkisi Nedir ?

ISO 9001 Belgesi’ nin JAS-ANZ ile İlişkisi Nedir ?

ISO 9001 Belgesinin JAS-ANZ ile İlişkisi, ISO tarafından yayınlanan ISO 9001 Belgesi Standardı dünya ticaretinde kolaylaştırıcı bir ruhsat sağladığı ve bu ruhsatın global yapıda kabul ve talep edildiği bir belge standardı olmasını ve Avustralya ve Yeni Zelanda Devletlerinin birleşik akreditasyon hükümlerinin temel yapısının ve uygulamasının yürütülmesini ve düzenlenmesinin sağlayan Avustralya ve Yeni Zelanda’ nın birleşik yetkili kurumu olmasıdır.


ISO 9001 Belgesi’ nin IAS ile İlişkisi Nedir ?

ISO 9001 Belgesi’ nin IAS ile İlişkisi Nedir ?

ISO 9001 Belgesinin IAS ile İlişkisi, ISO tarafından yayınlanan ISO 9001 Belgesi Standardı dünya ticaretinde kolaylaştırıcı bir ruhsat sağladığı ve bu ruhsatın global yapıda kabul ve talep edildiği bir belge standardı olmasını ve Amerika Birleşik Devletleri bir eyaletinin akreditasyon hükümlerinin temel yapısının ve uygulamasının yürütülmesini ve düzenlenmesinin sağlayan ABD eyaleti yetkili kurumu olmasıdır.


ISO 9001 Belgesi’ nin ANAB ile İlişkisi Nedir ?

ISO 9001 Belgesi’ nin ANAB ile İlişkisi Nedir ?

ISO 9001 Belgesinin ANAB ile İlişkisi, ISO tarafından yayınlanan ISO 9001 Belgesi Standardı dünya ticaretinde kolaylaştırıcı bir ruhsat sağladığı ve bu ruhsatın global yapıda kabul ve talep edildiği bir belge standardı olmasını ve Amerika Birleşik Devletleri’ nin Genel Birleşik Devletler akreditasyon hükümlerinin temel yapısının ve uygulamasının yürütülmesini ve düzenlenmesinin sağlayan ABD Birleşik Devletler yetkili kurumu olmasıdır.


ISO 9001 Belgesi’ nin ISQ ile İlişkisi Nedir ?

ISO 9001 Belgesi’ nin ISQ ile İlişkisi Nedir ?

ISO 9001 Belgesinin ISQ ile İlişkisi, ISO tarafından yayınlanan ISO 9001 Belgesi Standardı dünya ticaretinde kolaylaştırıcı bir ruhsat sağladığı ve bu ruhsatın global yapıda kabul ve talep edildiği bir belge standardı olması ve bu standardın global yapıda belgelendirmesinde yetkili belge veren kuruluş olmasıdır.